Viskas jums Taupiems
Pradžia Reklama Taisyklės Kontaktai  
 
  Akcijos
  Statyba ir remontas
  Namų meistras
  Transportavimo paslaugos
  Draudimo paslaugos
Susisiekite su mumis
Vardas, pavardė:

E-pašto adresas:

Telefono numeris:

Užklausa:

* Visi laukai privalomi

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. šios taisyklės apibrėžia  teikiamų paslaugų  interneto svetainėje www.viskasjums.lt (toliau svetainė)  santykius tarp VJ Group, UAB (toliau paslaugų teikėjas)  ir  svetainės vartotojų (toliau vartotojas), talpinančių informaciją apie nuolaidas, akcijas bei išpardavimus (toliau objektas);
1.2. taisyklės yra privalomos visiems svetainės vartotojams;
1.3. be šių taisyklių, šalių santykius reguliuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, nusistovėjusi praktika bei profesinės etikos standartai;

2. Vartotojas turi teisę:

2.1. naudotis šiomis svetainėje teikiamomis paslaugomis:
2.1.1. objektų patalpinimas (per administratorių),  peržiūra ir pasinaudojimas juose esančia informacija teisėtais tikslais;

2.1.2. informacijos paieška svetainėje pagal pasirinktus kriterijus;
2.1.3. gauti ir naudotis paslaugų tiekėjo pateiktais pasiūlymais;
2.1.4.nesutikdamas su bet kokiu taisyklių pakeitimu ar papildymu, vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti santykius su paslaugų teikėju iki įsigaliojant pakeitimams ar papildymams. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius taisykles vartotojas toliau naudosis paslaugomis, tai reikš vartotojo sutikimą su taisyklių pakeitimais, pataisymais ir/ar papildymais.

3. Vartotojas įsipareigoja:

3.1. užtikrinti, kad naudojantis svetaine, visi vartotojo pateikti duomenys:
3.1.1. būtų tikslūs ir teisingi;

3.1.2. neprieštarautų įstatymams ir LR teisės aktams;
3.1.3. nepažeistų trečiųjų asmenų intelektualios nuosavybės teisių ar kitų trečiųjų asmenų turtinių ir (ar) neturtinių teisių;

3.1.4. nebūtų užkrėsti virusais ir kitais programiniais produktais, kurie pažeistų, ar kitu būdu trukdytų normaliai naudotis svetaine, ar padarytų žalą kitiems svetainės vartotojams;

3.2. nesinaudoti svetaine neteisėtų sandorių atlikimui ir (arba) siekiant apgauti;

4.  Paslaugų tiekėjo pareigos:

4.1. teikti vartotojams reklamos paslaugas savo valdomoje svetainėje bei reklamuoti ją papildomuose reklamos šaltiniuose.

4.2. informuoti vartotoją per svetainės informavimo kanalus apie planuojamus techninės priežiūros laikotarpius, likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) dienoms, jei dėl numatomų darbų galimi paslaugų teikimo sutrikimai.

5. Paslaugų tiekėjas turi teisę:

5.1. ištirti visus įtariamus objektus pažeidžiančius šias taisykles ir taikyti visas teisėtas priemones;

5.2. siekdamas išlaikyti aukštą svetainėje pateiktos informacijos kokybę, bet kuriuo metu iš svetainės išimti ar redaguoti vartotojų patalpintus objektus, jei jie prieštarauja šioms taisyklėms, geriems papročiams ar galiojantiems LR teisės aktams;
5.3. Informaciją, kurią paslaugų teikėjas gavo vartotojui naudojantis svetaine, naudoti paslaugų plėtrai, keistis sukaupta informacija su pasirinktais patikimais partneriais siekiant praplėsti, pagerinti ir kitu būdu tobulinti teikiamas paslaugas;
5.4. naudoti svetainėje paskelbtą informaciją savo leidiniuose ar kitose žiniasklaidos priemonėse;
5.5. savo nuožiūra apriboti ar panaikinti vartotojo naudojimo teises svetainėje, jei:
5.5.1. vartotojas  nevykdo ar netinkamai vykdo taisyklėse numatytus įsipareigojimus;
5.5.2. vartotojo  pateikti patvirtinimai yra klaidinantys ir (arba) klaidingi;

6. Paslaugų tiekėjo atsakomybė:

6.1. vartotojai  svetaine naudojasi savo atsakomybe. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už svetainėje patalpintų vartotojų objektų informacijos atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams, teisingumą, galiojimą, svetainėje pateikiamų prekių ir/arba paslaugų kokybę,ir pan.;
6.2.paslaugų teikėjas negarantuoja pateiktos informacijos patikimumo ar tikrumo, bei neprisiima atsakomybės dėl įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų;
6.3. paslaugų teikėjas nėra atsakingas už vartotujų interneto svetainių turinį

6.4. paslaugų teikėjas neatsako dėl svetainės ar jos duomenų bazės sutrikimo ar dėl nuostolių vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, kurių paslaugų teikėjas negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių vartotojas negali naudotis Internetine svetaine (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.);

Bet kokie ginčai, kilę dėl atitinkamos svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme pagal paslaugų teikėjo buveinės vietą.

 
 
     Viskas jums © 2020 | Visos autorinės teisės saugomos

 

 

Titulinis Žemėlapis Nuorodos